Asigurat sau păgubit? Totul despre polița RCA de la City Insurance

Odată cu publicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative în Monitorul Oficial, conducătorii auto implicați în evenimente rutiere cu asigurați RCA la City Insurance vor fi despăgubiți mai repede de către Fondul de Garantare a Asiguraților.

Despăgubiri acordate înainte de declararea falimentului companiei City Insurance

Fondul de garantare a asiguraților va putea efectua plățile dosarelor de dauna la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de retragere a autorizației de funcționare a asiguratorului. Scurtarea timpului de acordare a despăgubirilor rezultă din faptul că acum creditorii de asigurări nu mai trebuie să aștepte un timp nedeterminat (cu siguranță mult mai lung de 60 de zile) până la momentul rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, implicit până la soluționarea unei eventuale căi de atac împotriva sentinței de deschidere a procedurii de faliment.

Creșterea plafonului de garantare

Apar două modificări importante în care Fondul de Garantare a Asiguraților va instrumenta dosarele de daună RCA :

 1. plafonul maxim de despăgubire este de 500.000 de lei, anterior acesta fiind de 450.000 de lei ( + peste 11%)
 2. despăgubirile se acordă pentru fiecare contract de asigurare, anterior acordându-se per creditor, creditori care au rămas în acest mod cu facturi de sute de milioane neplătite

Alte reglementări cuprinse în Ordonanța de Urgență

 • stabilirea cuantumului daunelor morale cu respectarea principiului echităţii şi prin raportare la consecinţele negative suferite în plan fizic şi psihic;
 • reglementarea expresă a faptului că executarea silită pentru titlurile executorii obţinute împotriva asigurătorului nu poate fi demarată împotriva Fondului;
 • modificarea căii de atac a deciziilor Fondului de respingere a plăţii sumelor solicitate, în sensul că aceste decizii pot fi contestate la instanţele civile de la sediul Fondului, spre deosebire de prevederile actuale care stabilesc posibilitatea de contestare la Curtea de Apel Bucureşti. În consecinţă, taxa de timbru de 200 lei va fi aplicată şi în cazul contestaţiilor introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr.213/2015;
 • introducerea posibilităţii Fondului de a se îndrepta în mod direct împotriva persoanelor care au încasat necuvenit sume de la Fond;
 • reglementarea expresă a dreptului Fondului de a avea puncte de lucru;
 • reglementarea competenţei A.S.F. de numire a Fondului ca administrator interimar al unui asigurător pentru care se dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare şi se constată indiciile existenţei stării de insolvenţă, precum şi reglementarea atribuţiilor acestuia;
 • reglementarea posibilităţii Fondului de a-şi constitui conturi în valută, precum şi de a-şi investi resursele financiare şi în instrumente financiare şi alte plasamente în valută;
 • reglementarea competenţei A.S.F. de a stabili un plafon maxim al plăţilor efectuate de Fond prin intermediul poştei, în scopul diminuării costurilor generate de comisioanele aferente unor astfel de servicii de plată, în contextul în care există o diferenţă semnificativă între comisioanele practicate de poştă şi cele ale instituţiilor de credit;
 • reglementarea competenţei comisiei speciale de a suspenda soluţionarea cererii de plată, în situaţia expres reglementată în care petentul solicită prelungirea termenului de furnizare a documentaţiei solicitate de Fond, care include acte emise de alte entităţi private sau publice.

Pentru asiguratii RCA la City Insurance

Contractele de asigurare încheiate cu Societatea CITY INSURANCE  SA rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:

            – titularul poliței denunță contractul de asigurare

            -se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, conform prevederilor legale-polițele sunt denunțate automat(art.262 alineat 3.2 din Legea 85/2015 privind procedurile de prevenire a insolvenței și a insolvenței)   

            -lichidatorul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea în instanță a procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului.

            *Pot fi denunțate doar polițele pentru care nu sunt înregistrate daune, în perioada anterioară datei denunțării.

În privința încheierii unui alt contract de asigurare, la un alt asigurător, acest proces ar trebui derulat în paralel cu acțiunea de denunțare a poliței de asigurare încheiate la asigurătorul aflat în insolvență/faliment.

Pași de făcut pentru denunțarea polițelor:

 1. Completați Cererea de denunțare a contractelor de asigurare. Documentul este disponibil pe site-ul SAR City Insurance SA, respectiv: www.cityinsurance.ro
 2. Transmiteți cererea de denunțare la SAR City Insurance SA, pe adresa de E-mail dedicată: denuntare@cityinsurance.ro.
 3. Transmiteți la FGA o Cerere de plată- Anexa 9-Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă  (disponibilă pe www.fgaromania.ro),pe adresa de E-mail: cerere.plata@fgaromania.ro , însoțită de următoarele documente:

– Împuternicire / Procură, dacă este cazul;

– Copie act identitate

– Copie poliță de asigurare;

– Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate                              

– Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

FGA va înregistra cererile de plată și le va analiza în ordinea primirii și înregistrării.

Pentru păgubiții cu decontare prin RCA la City Insurance

Cererea de deschidere a dosarului de daună se poate completa în situația în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare, în perioada cuprinsă între data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) direct sau prin mandatar va completa 

1. Anexa nr. 7  – CERERE deschidere dosar daună (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online  Formularul de deschidere dosar de daună;
2. Anexa nr. 8 – DECLARAȚIE privind evenimentul (model prevăzut în Norma 24/2019).
Formularele PDF completate vor fi transmise la adresa constatari.daune@fgaromania.ro . Pentru informații suplimentare privind modalitatea de deschidere a unui dosar de dauna puteți apela nr. de telefon 021.201.10.60.