Ce faci cand ai accident: constatarea amiabila si decontarea prin RCA

Ce-faci-cand-ai-accident

În 30 de minute, citind această postare, veti afla ce trebuie să faceţi pentru a trece fără probleme peste situaţia neplăcută a unui accident auto. Un rol esenţial în întregul proces de soluţionare a daunelor datorate accidentului îl are relaţia dintre păgubit și societatea de asigurare, iar, cunoscand procedurile legale, drepturile și obligaţiile ce vă revin, puteţi economisi timp, bani și nervi. 

CAZURI DE ACCIDENT

1.Accident fără vătămări corporale și/sau deces

În cazul unui accident fără vătămări corporale și/sau deces, în care au fost implicate doar două vehicule, există două posibilități de gestionare a evenimentului:

• completarea de către persoanele implicate în accident a formularului de constatare amiabilă

• prezentarea la secția de poliție pe raza căreia s-a produs accidentul minor în termen de maxim 24 de ore de la producerea accidentului.

Dacă aţi fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat, trebuie să vă adresaţi asigurătorului care a emis contractul de asigurare pentru vehiculul care a produs dauna, sau propriului asigurator RCA în cazul în care ați optat pentru decontarea directa. Asiguratul care a produs o daună, trebuie săși înștiințeze asiguratorul propriu și să urmeze indicațiile acestuia. Pentru deschiderea dosarului de daună vă puteţi adresa oricărei unităţi teritoriale a asigurătorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis contractul. Asigurătorii RCA au obligaţia de a publica pe site şi de a actualiza periodic toate datele necesare care să permită persoanelor păgubite accesul direct la informaţiile privind procedura de avizare şi constatare a daunelor, precum și documentele necesare pentru deschiderea dosarului de daună.

2.Accident cu vătămări corporale și/sau deces

În cazul accidentelor soldate cu vătămări corporale și/sau deces, apelaţi imediat serviciul de urgenţă 112 şi nu modificaţi poziţia vehiculelor! Ulterior efectuării cercetărilor de către autorităţile abilitate puteţi solicita sprijinul asigurătorului RCA al persoanei vinovate, în vederea recuperării prejudiciilor produse.  În cazul nefericit al vătămărilor integrității corporale sau a sănătății ori decesului, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât și pentru cele aflate în interiorul acestuia, cu excepția conducătorului auto vinovat. Constatarea vătămării integrității corporale sau a sănătății ori a decesului rezultate în urma unui accident de vehicule se realizează pe baza documentelor justificative emise de instituțiile sanitare cu caracter public de medicină legală. Stabilirea despăgubirilor în acest caz se poate realiza atât pe cale amiabilă, cât și pe cale judecătorească. Pe cale amiabilă, stabilirea despăgubirii are în vedere un punctaj comunicat de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București, în baza normelor comune ale ASF și Ministerului Sănătății, valoarea unui punct traumatic fiind egală cu dublul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data producerii evenimentului. Evaluarea despăgubirii are în vedere un nivel mediu prezumat al suferinței îndurate de persoanele prejudiciate. Despăgubirile se pot ajusta în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte. În ceea ce privește stabilirea despăgubirii pe cale judecătorească, aceasta se realizează pe baza documentelor medicale, medico-legale, psihologice și statistice.

3.Accident provocat de către un vehicul neasigurat sau în cazul unui accident soldat cu vătămări corporale și/sau deces produs de un vehicul neidentificat

In acest caz, BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România) sau asigurătorul la care aveți încheiată o asigurare facultativă va suporta prejudiciile, urmând să recupereze sumele plătite drept despăgubire de la persoana vinovată de producerea accidentului.

CONSTATAREA AMIABILĂ

Formularul „Constatare amiabilă de accident” se poate folosi în cazul accidentelor de vehicule produse pe teritoriul României, în urma cărora au rezultat numai pagube materiale şi în care au fost implicate doar două vehicule. Formularul poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri. Ambii conducători auto implicați în accident trebuie să accepte soluţionarea prin completarea și semnarea formularului „Constatare amiabilă de accident”. Astfel, dacă una din părţi nu este de acord cu semnarea acestui document, atunci constatarea accidentului va putea fi făcută de către unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs.

Formularul „Constatare amiabilă de accident” se folosește astfel:

• IMPORTANT! Conducătorii celor două vehicule implicate în accident completează împreună un singur formular.

• Fiecare conducător completează corect şi complet una din secţiunile formularului de constat amiabil (fie cea din dreapta, fie cea din stânga – intitulate Vehicul A şi Vehicul B).

• Obțineți datele tuturor martorilor la accident şi notaţi-le pe formular în partea din dreapta sus, în câmpul cu numărul 5. Folosiţi un pix şi scrieţi cu majuscule, lizibil. Martorii nu trebuie să fie: • persoane transportate, • soţi sau persoane ce gospodăresc împreună, • afini sau rude de orice grad, • prepuşi ai aceleiaşi persoane fizice sau juridice la care sunt angajaţi şi conducătorii auto, • utilizatorii vehiculelor implicate, • proprietarii vehiculelor implicate.

• Rugați-l pe celălalt șofer implicat în accident să vă arate documentele de identificare (carte de identitate, talonul maşinii, permisul de conducere şi contractul RCA). Puteţi evita astfel cazuri în care datele de identificare sunt scrise greşit sau chiar sunt furnizate intenţionat alte date (datele altei maşini, din alt contract RCA, din alt permis de conducere etc.).

• Realizați schița accidentului. Formularul include şi un spaţiu comun pentru realizarea schiţei accidentului. Desenaţi o singură schiţă de comun acord cu celălalt şofer implicat.

• Formularul are 2 pagini autocopiative. Fiecare conducător auto îşi păstrează câte o pagină. Copia şi originalul au aceeaşi valoare juridică.

• Nu modificaţi însemnările din formular după completarea şi semnarea acestuia.

• Formularul se depune la societatea de asigurare.

Este de preferat să aveți copii după documentele relevante: adrese, declaraţii, formulare, asigurare RCA, talon, buletin. Acestea se pot dovedi utile în momentul în care veţi merge să solicitaţi despăgubirea.

AVIZAREA SI CONSTATAREA DAUNELOR

Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule înmatriculate în România, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei fie asigurătorului RCA al celui vinovat de producerea accidentului fie propriului asigurător RCA dacă a convenit cu acesta existența clauzei referitoare la decontarea directă. Avizarea de daună se realizează prin depunerea formularului „Constatare amiabilă de accident” sau a procesului verbal eliberat de poliție la compania de asigurări a persoanei considerată vinovată. Acest pas obligă asigurătorul să deschidă dosarul de daună. Recomandăm ca ambele persoane implicate să se prezinte la asigurătorul părţii care se consideră vinovată.

La avizarea daunei prin contractul RCA, asigurătorul RCA deschide dosarul de daună și realizează efectuarea constatării prejudiciilor și evaluarea inițială a daunelor. Dacă sunteți partea prejudiciată, veți fi informat în scris de asigurătorul RCA cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluționarea pretențiilor de despăgubire. De regulă, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daună sunt:

  1. în cazul accidentelor survenite pe teritoriul României în care au fost implicate două vehicule şi din care au rezultat numai pagube materiale – Formularul de „Constatare amiabilă de accident” completat corespunzător sau procesul-verbal de constatare a contravenţiei și autorizația de reparație (eliberate de poliţie), în original;
  2. în cazul accidentelor în care au fost implicate mai mult de două vehicule – procesul-verbal de constatare a contravenţiei și autorizația de reparație (eliberate de poliţie), în original;
  3. în cazul accidentelor soldate cu vătămări corporale – documentul tip „Anexa 2” (eliberat de poliţie) şi autorizaţia de reparaţie, în original;
  4. permisul de conducere al conducătorului vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie;
  5. certificatul de înmatriculare al vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie;
  6. cartea de identitate a vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună, în original şi în copie, dacă este solicitată;
  7. documente de identitate ale persoanei prejudiciate;
  8. în cazul în care vehiculul pentru care se deschide dosarul de daună aparţine unei persoane juridice (inclusiv societăţi de leasing) este necesar să aveţi o împuternicire/înştiinţare din partea proprietarului vehiculului.

Dumneavoastră aveți obligația de a permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat în vederea efectuării constatării și dreptul de a se efectua constatarea prejudiciilor de către asigurător în termen de 3 zile lucrătoare de la data avizării sau la o dată ulterioară convenită de cu asigurătorul.

Constatarea prejudiciului se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal de constatare, care se întocmește de către specialistul constatare daune şi se semnează de către acesta și dumneavoastră, în calitate de persoană prejudiciată. Specialistul constatare daune (constatator) este avizat de ASF. Constatatorul vă va înmâna, la momentul efectuării constatării, un exemplar al procesului-verbal de constatare, care cuprinde (pe lângă datele referitoare la accident, părți și vehicule implicate) data avizării, elementele constatate ca avariate în respectivul accident și soluțiile tehnice propuse inițial. Constatatorul este obligat să înscrie eventualele obiecții ale părților cu privire la prejudiciile constatate în procesul-verbal de constatare sau într-o anexă la acesta. De asemenea, sunteți informat cu privire la lista documentelor necesare pentru finalizarea dosarului de daună și efectuarea plății.

Asigurătorii RCA acordă despăgubiri şi în cazul în care persoana prejudiciată a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările, cauzele producerii evenimentului asigurat şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar.

După deschiderea dosarului de daună și efectuarea constatării avariilor, asigurătorul RCA va elibera persoanei păgubite documentul de introducere în reparație a vehiculului. Pentru completarea dosarului de daună și stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, asigurătorul poate realiza investigații suplimentare cu privire la accident.

Soluțiile tehnice finale de remediere a avariilor se stabilesc de către unitatea reparatoare, în acord cu documentația tehnică din manualul de reparație al producătorului auto și sunt acceptate de către persoana prejudiciată.

INTRAREA ÎN REPARAȚIE

La unitatea service, trebuie să prezentaţi nota de constatare a pagubelor și documentul de introducere în reparaţie sau autorizația de reparație. Procesul-verbal de constatare poate înlocui documentul de intrare în reparație dacă este conform cerințelor legale. Eliberarea documentului de intrare în reparație nu reprezintă nota tehnică finală de constatare a daunelor și nici obligație de plată. Dacă prin demontarea sau reparaţia bunului avariat se constată şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi constatate inițial, sau este necesară modificarea soluției tehnice adoptate inițial, asigurătorul RCA are obligația ca într-un termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare să întocmească un proces-verbal suplimentar de constatare. După efectuarea reparațiilor în conformitate cu soluțiile tehnologice stabilite prin nota de constatare a pagubelor, unitatea service emite devizul de reparaţie şi factura aferentă, în baza cărora se va putea solicita despăgubirea (prin cererea de despăgubire).

DESPĂGUBIRILE PENTRU REPARAȚII ALE VEHICULULUI ACORDATE ÎN TEMEIUL ASIGURĂRII RCA

Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Despăgubirile pot fi stabilite după cum urmează:

• înainte de efectuarea reparațiilor, pe baza ofertei făcută de asigurator și acceptată de dumneavoastră, caz în care trebuie să depuneți la asigurător cererea de despăgubire;

• după efectuarea reparațiilor, caz în care trebuie să depuneți la asigurător cererea de despăgubire, însoțită de devizul de reparație și facturi emise de unități de specialitate.

Cererea de despăgubire se poate formula de către persoana prejudiciată sau prin mandatari, inclusiv prin mijloace electronice (e-mail). În termen de cel mult 30 de zile de la data la care ați transmis cererea de despăgubire, asigurătorul RCA este obligat:

• fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA iar prejudiciul a fost cuantificat;

• fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire. Dacă în acest interval de 30 de zile asigurătorul RCA nu a notificat respingerea pretențiilor de despăgubire și motivele respingerii, acesta este obligat la plata despăgubirii.

La stabilirea ofertei de despăgubire se iau în considerare:

• pentru evaluarea costurilor de readucere a vehiculului la starea anterioară producerii evenimentului: -piese și materiale noi care pot fi utilizate legal în procesele de reparație în România și statele membre; -manopera aferentă reparaţiei şi cea aferentă operaţiilor necesare din punct de vedere tehnic şi tehnologic, conform tehnologiei producătorului;

• pentru evaluarea valorii de vânzare de piață: -factori specifici de corecție; -existenţa unor avarii preexistente; -istoricul de exploatare a vehiculului, precum utilizarea în regim de școală de șoferi, taxi, închiriere și altele.

La stabilirea ofertei de despăgubire sunt luate în considerare modificările structurii de echipare a vehiculului, survenite între data comercializării și cea a producerii accidentului. Dumneavoastră veți primi oferta de despăgubire care trebuie să cuprindă:

• modul detaliat de calcul al costurilor reparației, inclusiv tarifele la care este calculată manopera de reparație;

• în cazul daunei totale economice: modul de calcul al valorii bunului la data evenimentului; modul de calcul al valorii epavei; sursele de referință ale costurilor avute în vedere.

Despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data acceptării de către dumneavoastră a ofertei de despăgubire formulată de asigurătorul RCA sau de la data hotărârii judecătorești definitive, respectiv a soluționării alternative a litigiului. În cazul în care despăgubirea este achitată anticipat efectuării reparațiilor, puteți solicita reanalizarea cuantumului despăgubirii și plata eventualelor costuri suplimentare fundamentate, dovedite cu documente justificative. Asigurătorul RCA răspunde solicitării dumneavoastră de reanalizare în termen de 10 zile lucrătoare, fie efectuând plata diferenței de despăgubire, în baza ofertei transmise ulterior reanalizării şi acceptată de păgubit, fie notificând în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care a respins pretențiile formulate.

Dacă asigurătorul nu își îndeplinește obligațiile legale de plată sau le îndeplinește defectuos (de exemplu, întârzie achitarea despăgubirii sau diminuează nejustificat cuantumul acesteia), acesta va fi obligat la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența neachitată.

ALTE DESPĂGUBIRI ACORDATE ÎN TEMEIUL ASIGURĂRII RCA

În situația în care dumneavoastră, în calitate de persoană păgubită, formulați pretenţii de despăgubiri pentru hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre preţioase, obiecte de artă, alte obiecte din platină, aur sau argint, mărci poştale, timbre şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor, este important să știți că acestea se stabilesc prin hotărâre judecătorească.

Dacă vehiculul dumneavoastră nu este deplasabil prin forţă proprie, puteți solicita despăgubiri pe baza documentelor justificative şi pentru cheltuielile de transport a persoanelor aflate în vehiculul avariat până la domiciliul acestora, precum și a mărfurilor, în limita unor tarife prevăzute de lege. Prejudiciile ce rezultă din lipsa de folosință a vehiculului asigurat RCA sunt stabilite pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasa similară ori inferioară, închiriat de la entități autorizate sau pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile privind transportul zilnic suportate de către persoana prejudiciată. Perioada pentru care se calculează lipsa de folosință este fie perioada de indisponibilitate a utilizării vehiculului avariat începând cu momentul efectuării constatării avariilor și introducerea vehiculului în reparație, fie cea cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire, în situația daunei totale economice.

Despăgubirile pentru clădiri, construcţii sau alte bunuri sunt stabilite pe baza sistemelor de evaluare specializate sau a documentelor din care să reiasă dovedirea prejudiciului suferit. Despăgubirile pentru vătămarea sau pierderea animalelor aflate în vehiculul avariat sunt stabilite pe baza valorii de pe piaţa locală a animalului respectiv, la data producerii evenimentului, la care se adaugă acoperirea cheltuielilor prilejuite de accident precum cheltuielile cu transportul animalelor ca urmare a vătămării acestora, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze și/sau alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative și/sau eventuale cheltuieli prilejuite de decesul acestora.

UNDE POT APELA DACĂ AM PROBLEME CU RCA

ASF a pus la dispoziția consumatorilor o linie telefonică gratuită, prin intermediul căreia vă poate răspunde la diferite întrebări și vă poate consilia în caz de probleme. TELVERDE: 0800 825 627